తమిళ అక్షరమాల

Sasank Chilamkurthy | | 5 minutes to read.

ఇప్పుడు తమిళ్ లిపిని తెలుగు ద్వారా చదవటం నేర్చుకుందాం. తెలుగు మాదిరిగానే తమిళ్ లో కూడా అచ్చులు, హల్లులు, గుణింతాలు వుంటాయి. ఇక అచ్చులుతో మొదలపెడదాము.

உயிரெழுத்து - అచ్చులు:

தமிழ் తెలుగు

மெய்யெழுத்து – హల్లులు:

தமிழ் తెలుగు
క/గ
చ/శ
ట/డ
త/ద
ప/బ
ఱ + ళ
-
க்ஷ క్ష

గమనిక: க సందర్బం ప్రకారం క అని లేదా గ అని పలుకుతారు. ఇదే విధంగా ச, ட, த, ப సందర్బానుసారం పైన చూపించన విధంగా పలుకుతారు. ழ కి తెలుగులో సరిసమానమైన అక్షరం లేదు. దీన్ని సరిగ్గా పలకటం సులువు కాదు - సహాయం కోసం ఇక్కడ చుడండి. ஶ సంస్కృత పదాలు కోసం మాత్రమే వాడుతారు. కాబట్టి మాములగా తమిళ్ లో పెద్ద కనిపించదు.

உயிர்மெய்யெழுத்து - గుణింతాలు

தமிழ் తెలుగు
க் క్
க் + அ = க క్ + అ = క
க் + ஆ = கா క్ + ఆ = కా
க் + இ = கி క్ + ఇ = కి
க் + ஈ = கீ క్ + ఈ = కీ
க் + உ = கு క్ + ఉ = కు
க் + ஊ = கூ క్ + ఊ = కూ
க் + எ = கெ క్ + ఎ = కె
க் + ஏ = கே క్ + ఏ = కే
க் + ஐ = கை క్ + ఐ = కై
க் + ஒ = கொ క్ + ఒ = కొ
க் + ஓ = கோ క్ + ఓ = కో
க் + ஔ = கௌ క్ + ఔ = కౌ

ఇలాగె మిగితా హల్లులుకి అచ్చులు జేరిస్తే అన్ని గుణింతాలు వస్తాయి. అవన్ని కింద చూడవచ్చు.  తెలుగు లాగానే ఇవన్ని ఒకే లాగా వుంటాయి.

 
க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ

తమిళ్ లో ప్రత్యేకంగా ఒత్తులు వుండవు.  వాటి బదులు హల్లుల యెక్క ’்’ రూపము వాడతారు. ఉదాహరణకు அம்மா ని అమ్మ అని చదువుతారు.

ఇప్పుడు ఒక అభ్యాసం చేద్దాం. వీటిని చదివి తెలుగులో రాయండి  :

 1. தாதா
 2. தம்பி
 3. அக்கா
 4. சிங்கம்
 5. ஜிகர்தண்டா

సమాధానాలు :

 1. తాతా
 2. తంబి
 3. అక్కా
 4. సింగమ్
 5. జిగర్ తణ్డా

ங, ட, ண, ய, ர, ல, ழ, ள, ஜ, ன తో తమిళ పదాలు మొదలవవ్వు. అలగే అచ్చులతో పదాలు అంతమవ్వవు.

రెఫెరెన్సులు:

 1. Tamil Script - Wikipedia
 2. తమిళ అక్షరమాల - వికీపీడియా