తమిళ్ లో క్రియా పదాలు - 1

sasankchilamkurthy | | 3 minutes to read.

తెలుగు లాగానే ప్రతి క్రియా పదానికి రెండు సూచికలు చివర్లో ఉంటాయి. ఒకటి కాలాన్ని సూచిస్తే ఇంకొకటి వ్యక్తిని సూచిస్తుంది. ఈ రెండు లేని క్రియ తెలుగు లాగే ఆజ్ఞలా పని చేస్తుంది. కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. ఇక నుంచి నేను తమిళ్ పదాలుకు లిప్యంతరీకరణ ఇవ్వను.

தமிழ் తెలుగు
 செய்  చేయి
 எழுது  రాయి
 ஓடு  పరిగెత్తు
 ஆடு/விளையாடு  ఆడు
 பாடு  పాడు
 போ  వెళ్ళు/పో
 செல்
 கொடு  ఇవ్వు
 பாடு  పాడు
 துங்கு  నిద్రపో
 உறங்கு
 வா  రా
 தா  ఇవ్వు

వర్తమాన కాలానికి క్రియా సూచిక கிறு. వ్యక్తి సూచికలు కింద పట్టికలో ఉన్నాయి.

సర్వనామం వ్యక్తిగత సూచిక
I ఏక  நான்  ஏன்
బహు  நாம்  ஓம்
 நாங்கள்
 II ఏక  நீ  ஆய்
బహు  நீங்கள்  ஈர்கள்
III ఏక  அவன்  ஆன்
 அவள்  ஆள்
 அவர்  ஆர்
 அது  அது
బహు  அவர்கள்  ஆர்கள்
 அவை/அவைகள்  அன

ఇప్పుడు నేర్చుకున్న వాటితో కొన్ని పదాలను తయారుచేద్దాం.

தமிழ் తెలుగు
1  செய் + கிறு + ஏன் = செய்கிறேன்  చేస్తున్నాను
 எழுது + கிறு + ஏன் = எழுதுகிறேன்  రాస్తున్నాను
 ஓடு + கிறு + ஏன் = ஓடுகிறேன்நான்  పరిగేతుతున్నాను
 ஆடு + கிறு + ஏன் = அடுகிறேன்  ఆడుతున్నాను
 விளையாடுகிறேன்
 பாடுகிறேன்  పాడుతున్నాను
 போகிறேன்  వెళ్తున్నాను
 கொல்கிறேன்  చంపుతున్నాను
 வெல்கிறேன்  గెలుస్తున్నాను
 துங்குகறேன்  నిద్రపోతున్నాను
 உறங்குகறேன்
2  கொடு+ கிறு + ஏன் = கொடு**க்**கிறேன்  ఇస్తున్నాను
 பார்+ கிறு + ஏன் = ** **பார்**க்**கிறேன்  చూస్తున్నాను
 இரு + கிறு + ஏன் = **** ****இருக்கிறேன்  ఉన్నాను
 நடி+ கிறு + ஏன் = நடிக்கிறேன்  నటిస్తున్నాను
 படிக்கிறேன்  చదువుతున్నాను
 படுக்கிறேன்  పడుకున్నాను
 அடிக்கிறேன்  కొడుతున్నాను
3  நில்+ கிறு + ஏன் = நி**ற்**கிறேன்  నుంచున్నాను
 கல் + கிறு + ஏன் = க**ற்**கிறேன்  నేర్చుకుంటున్నాను
 வில் + கிறு + ஏன் = விற்கிறேன்  అమ్ముతున్నాను
4  வா + கிறு + ஏன் = வருகிறேன்  వస్తున్నాను
 தா + கிறு + ஏன் = தருகிறேன்  ఇస్తున్నాను

తెలుగు మాదిరి గానే తమిళ్ లో సకర్మక మరియు అకర్మక క్రియా పదాలు ఉంటాయి. (సకర్మక క్రియాపదం కర్మని తీసుకుంటుంది, అకర్మక క్రియాపదం తీసుకోదు). తెలుగు లాగానే కొన్ని క్రియలు ఈ రెండు రూపాలని తీసుకోగలవు.

தமிழ் తెలుగు
 கெடுகிறேன்  పాడవుతున్నాను (అకర్మక)
 கெடுக்கிறேன்  పాడుచేస్తున్నాను (సకర్మక)
 அழிகிறேன்  నాశనమవ్వుతున్నాను (అ)
 அழிக்கிறேன்  నాశనంచేస్తున్నాను (స)
 ஓடிகிறேன்  విరుగుతున్నాను (అ)
 ஒடிக்கிறேன்  విరగ్గకోడుతున్నాను (స)

ఈ పోస్ట్ లో நான் కి సంబంధించి క్రియాపదాలను చూసాం. వచ్చే పోస్ట్ లో మిగితా సర్వనామాలకి సంబంధించిన క్రియాపదాలను చూద్దాం.