మరికొన్ని తమిళ పదాలు

sasankchilamkurthy | | 2 minutes to read.

ఇప్పటివరకు మనం చాలా తమిళ పదాలు నేర్చుకున్నాం. మనం చూసిన పదాలలో కొన్ని పదాలు సందర్బానుసారం నామవాచకంగాను క్రియాగాను ఉపయోగపడ్డాయి. கல் అలాంటి పదాలలో ఒకటి.

 கல்  (క్రి.) నేర్చుకో
 (నా.) రాయి

మరి ఈ రెండు అర్ధాల మద్య ఎలా వ్యత్యాసించాలి? నామవాచకం విబక్తి తీసుకోగా క్రియాపదం వ్యక్తిగత, కాల సూచికలు తీస్కుంటుంది. ఉదాహరణకి கல் పదం నామవాచకంగా கல்லை కి,  క్రియాపదంగా கற்கிறேன் కి మారుతుంది. ఇలాంటి పదాలు ఇంకొన్ని చూద్దాం.

தமிழ் తెలుగు  ఉదాహరణ
 வில்  (క్రి.) అమ్ము  விற்கிறேன்
 (నా.) విల్లు
 சொல்  (క్రి.) చెప్పు  சொல்கிறேன்
 (నా.) పదం  இந்தச் சொல்
 அடி  (క్రి.) కొట్టు  அடிக்கிறேன்
 (నా.) పాదం
 படி  (క్రి.) చదువు  படிக்கிறேன்
 (నా.) మెట్టు
 முடி  (క్రి.) ముగించు  முடிக்கிறேன்
 (నా.) కిరీటం, జుట్టు
 கழி  (క్రి.) తగ్గించు  கழிக்கிறாய்
 (నా.) కర్ర
 மோழி  (క్రి.) మాట్లాడు
 (నా.) భాష  தமிழ் மொழியைக் கல்.
 ஆடு  (క్రి.) ఆడు  குழந்தைகள் ஆடுகின்றன. = விளையாடுகின்றன.
 (నా.) మేక  அவன் ஆட்டை மேய்க்கிறான்.

క్రియాపదాలకి చివర్లో ప్రత్యయాలు చేరిస్తే కొత్త పదాలు తయారుచేయవచ్చు. తెలుగు లో ఉదాహరణకి రాయిటం నుంచి రచయత ఎలా వచ్చిందో, అలానే తమిళ్ లో క్రియలు నుంచి వేరే పదాలు వస్తాయి.

தமிழ் తెలుగు
 கல்  నేర్చుకోవటం
+ வி = கல்வி  విద్య
+ ஐ = கலை  కళ
 வேல்  గెలువు
+ தி = வேற்றி  గెలుపు
 தோல்  ఓడిపో
+ வி = தோல்வி  ఓటమి
 செய்  చేయి
+ கை = செய்கை  చర్య
+அல் = செயல்  చర్య
+ தி = செய்தி  వార్త
 கொடு  ఇవ్వు
 + ஐ = கோடை  బహుమానం
 நன் + கோடை = நன்கொடை  విరాళం
 தடு  ఆపు/అడ్డుకో
+ ஐ = தடை  అడ్డు
 நட  నడువు
+ ஐ = நடை  నడక/శైలి
 பற  ఎగురు
+ வை = பறவை  పక్షి
 முடி  పూర్తిచెయి/ముగించు
+ வு = முடிவு  ముగింపు
 படி  చదవు
+ ப்பு = படிப்பு  చదవు
 நடி  నటించు
+ ப்பு = நடிப்பு  నటన
+ கர் = நடிகர்  నటుడు
 எழுது  రాయి
 எழுத்து  అక్షరం
 முதல் எழுத்து  మొదటి అక్షరం
 கடைசி எழுத்து  చివరి అక్షరం
 நடு எழுத்து  మధ్య అక్షరం
+ ஆளர் = எழுத்தாளர்  రచయత